TBBackup 2.1.9

TBBackup 2.1.9

Priotecs Software – Shareware – Windows
You can use TBBackup to backup all your important Thunderbird data.All data that have been chosen for backup are collected together in a common backup file. All data in this file are compressed and stored in a ZIP file format.Instead of executing many different files, now there is only one space saving ZIP file to be executed for backup.

With the help of TBBackup you can protect and backup the following Thunderbird data:
* E-Mail folders
* E-Mail- and News-Accounts (POP3, IMAP, NNTP, RSS)
* Virtual folders
* Signatures
* Addressbook and collected addresses
* Firefox Bookmarks
* Internet Explorer Favorites
* Password files
* Spamfilter
* Themes
* Sunbird Calendar
* Program settings
* Message views
* Appearance settings
* User dictionaries
* Certificate

For protecting and securing your backup data, the backup files can be verified for errors and when required can be encrypted with a password.The backup files can easily be opened by double clicking on the files.On opening, all contents are displayed in the File viewer. Restoration of data can be carried out as simply and comfortably as a data backup.

Tổng quan

TBBackup là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Priotecs Software.

Phiên bản mới nhất của TBBackup là 2.1.9, phát hành vào ngày 01/07/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/12/2007.

TBBackup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

TBBackup Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho TBBackup!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Priotecs Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản